سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حزب دعوت اسلامی 
مسئول نشریه جهاد 
1365/01/01 
1369/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی شهید مزاری 
همکاری 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی وحدت اسلامی 
عضو تحریریه هفته نامه میثاق وحدت  
1378/01/01 
1380/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه ومعارف 
همکاری فرهنگی 
1384/01/01 
1385/01/01 
اجرایی