وظایف و رسالت علماء در شرایط کنونی
47 بازدید
محل نشر: مجوعه مقالات علمای دینی افغانستان 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی